Waffenfliegen (Stratiomyidae)

Stratiomys potamida
Stratiomys potamida